Podkreślenie ścisłej współpracy.

W dniu 3 listopada br. Przedstawiciele Zarządu Cechu Rzemiosł Metalowych w Częstochowie: Starszy Cechu Stefan Rybicki, Podstarszy Cechu Sławomir Puka, Kierownik Biura Aneta Kupczyk gościli w Zespole Szkół Samochodowo – Budowlanych w Częstochowie. W imieniu rzemieślników zrzeszonych  w Cechu Rzemiosł Metalowych, szkolących pracowników młodocianych, przekazali na ręce Dyrektora szkoły Jacka Grzegorzewskiegi, Wicedyrektorów Ewy Mesjasz i Pawła Poliszewskiego oraz Kierownika Szkolenia Praktycznego Tomasza Jakubczaka projektor multimedialny, który ma służyć podniesieniu kwalifikacji zawodowych szkolonej młodzieży. Cech współpracuje ze szkołą od wielu lat w ramach praktycznej i teoretycznej nauki zawodu.    

                                                           


 ZMIANY DO USTAWY O RZEMIOŚLE

W Dzienniku Ustaw z 2015 r. , poz. 1782 została opublikowana ustawa z 25 września  2015 r. o zmianie ustawy o rzemiośle. Ustawa wchodzi w życie 5 grudnia 2015 r.


 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Częstochowie

zaprasza

wszystkich P R Z E D S I Ę B I O R C Ó W

na organizowany w dniach 23–27 listopada 2015 r 

„Tydzień Przedsiębiorcy” 

Przez cały tydzień w Oddziale ZUS w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 43/45 w godzinach od 8.00 do 15.00 wszyscy zainteresowani będą mogli uzyskać porady z zakresu zadań realizowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Miasta Częstochowy, urzędy skarbowe, Narodowy Fundusz Zdrowia. Pracownicy tych instytucji będą służyć pomocą jako zaproszeni eksperci. Ponadto będzie można zarejestrować swój profil na Platformie Usług Elektronicznych oraz otrzymać przygotowane specjalnie z myślą o przedsiębiorcach przydatne publikacje. Podczas trwania „Tygodnia Przedsiębiorcy” ZUS organizuje seminaria tematyczne, poświęcone codziennie innemu zagadnieniu:

Poniedziałek 23 listopada„Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej – poznaj swoje prawa i obowiązki”

Wtorek 24 listopada „Jakość danych a rozliczenie konta”

Środa 25 listopada„Przedawnienie należności z tytułu składek od 1999 r.”

Czwartek 26 listopada „Ustalanie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe”

Piątek 27 listopada „Rozliczanie i wypłata świadczeń”

Wszystkie seminaria rozpoczynają się o godz. 10.00 w budynku Oddziału ZUS w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 43/45 w sali 312 (III piętro). Zgłoszenia na seminaria przyjmowane są pod numerem telefonu: 34/368-92-96.

 


 SEMINARIUM Z ZAKŁADEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH.

Cech Rzemiosł Metalowych zaprasza na seminarium z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, które odbędzie się 27 października 2015 r. o godz. 11.00  w Domu Rzemiosła, Częstochowa, al. Kościuszki 6. W czasie spotkania przedstawione zostaną wprowadzone zmiany i planowane nowości w następujących tematach:
- Platforma Usług Elektronicznych
- dofinansowanie działań prowadzonych przez płatników składek
-zasady prowadzenia rozliczeń na kontach płatników składek
-głoszenie do ubezpieczeń osób prowadzących działalność gospodarczą oraz osób zatrudnionych
- zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym osób prowadzących działalność gospodarczą oraz osób zatrudnionych
- zasady rozliczenia składek za osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby zatrudnione
- zasady rozkładania na raty należności z tytułu składek.

Specjaliści z ZUS w Częstochowie będą odpowiadali na pytania uczestników  spotkania.

Wstęp wolny.                                                                    


 

Zapraszamy na spotkanie z Państwową Inspekcją Pracy.

22 lutego 2016 r. wejdzie w życie ustawa o zmianie ustawy Kodeks Pracy. Zmiany zawarte w ustawie mogą mieć istotne znaczenie  dla wielu przedsiębiorców.
W związku z powyższym Cech Rzemiosł Metalowych w Częstochowie organizuje seminarium z Państwową  Inspekcją Pracy. Spotkanie odbędzie się w dniu 8 października 2015 r. o godz. 11.00 w sali Domu Rzemiosła, Częstochowa,
al. Kościuszki 6, II piętro. Omówione zostaną następujące tematy:

1. Umowa o pracę na czas określony: wprowadzenie ograniczeń co do czasu trwania oraz liczby zawieranych umów.
2. Umowa o pracę na czas określony: zmiana zasad wypowiedzenia i okresów wypowiedzenia.
3. Ograniczenia rodzajów umów o pracę.
4.  Umowa o pracę na czas określony: przepisy przejściowe.

W czasie seminarium inspektorzy z Państwowej Inspekcji Pracy będą odpowiadali na pytania przedsiębiorców.


 EKOLOGIA w zakładach rzemieślniczych.

Ustawa „Prawo ochrony środowiska” nakłada na przedsiębiorców obowiązek rozliczania się za korzystanie ze środowiska. Dotyczy to: powietrza, wody, odpadów. Przedsiębiorca winien w okresie rocznym: – składać sprawozdanie środowiskowe – dokonać opłaty, jeżeli wyliczenie zanieczyszczenia osiągnie wartość graniczną 800,- zł lub więcej. Sprawozdania i dokonywanie ewentualnych opłat są przedmiotem kontroli przez Inspekcję Ochrony Środowiska i Urząd Marszałkowski. Jeżeli inspektor stwierdzi brak powyższego nakłada na przedsiębiorcę: – karę pieniężną w wysokości 500,- zł – obowiązek sporządzenia sprawozdań za ostatnie pięć lat – uregulowanie ewentualnych zaległych opłat z odsetkami  Wychodząc naprzeciw wymaganiom, jakie muszą spełniać przedsiębiorcy, Cech Rzemiosł Metalowych w Częstochowie uruchomił program do rozliczania emisji pyłów i gazów do powietrza oraz wód opadowych i roztopowych wprowadzanych do gruntu. Sprawozdania sporządza pan Marek Pelc (t. 34/324-55-21, kom:601965710). Przedsiębiorca otrzymuje dwa egzemplarze sprawozdania: – jeden do przekazania do Urzędu Marszałkowskiego – drugi do wiadomości – dla firmy.


Program „ZUS dla Ciebie”.

 W polskim portalu internetowym Onet.pl w dziale „BIZNES” emitowany jest program „ZUS dla Ciebie”. Celem programu jest przybliżenie klientom ZUS tematyki ubezpieczeń społecznych w tym spraw, które dla Polaków są bardzo istotne. Program składa się przede wszystkim z felietonów, które prezentują ubezpieczonym, przedsiębiorcom oraz emerytom i rencistom sprawy do załatwienia w ZUS. Dodatkowo w każdym materiale znajdują się nowości i ciekawostki ZUS. Nowe odcinki publikowane są na portalu w każdą środę.                                                                             


 Święto Patronów.

21 czerwca 2015 r. Cech Rzemiosł Metalowych w Częstochowie obchodził Święto Patronów Ślusarzy i Rzemiosł Pokrewnych św. Piotra i Pawła. W uroczystej mszy w Archikatedrze Świętej Rodziny udział wzięli rzemieślnicy, zaproszeni goście, poczty sztandarowe. Zebranych na okolicznościowym spotkaniu w Domu Rzemiosła powitał Starszy Cechu Stefan Rybicki. Minutą ciszy uczestnicy uczcili zmarłych rzemieślników.

                               

                               

                                

                                

Miłą częścią uroczyści było wręczenie odznaczeń wyróżnionym rzemieślnikom i pracownikom zakładów rzemieślniczych, które nadali: Związek Rzemiosła Polskiego i Częstochowska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

PRACOWNICY:

Odznaka Rzemiosła Częstochowskiego

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe  „ MODUŁ” Marek Okwiet   

  - Michał Okwiet                                         

-  Jakub Wrona

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe„GÓRA”  

- Adam Flakus

Salon Zegarmistrzowski   RYBICCY                            

-  Adrian Barciś

„ FRANK-CARS”  Franciszek Pietraszko    

- Leopold Gworys  

- Ireneusz Nowak   

Mechanika Pojazdowa  Marian Golis

- Krystian Tyfel

Lakiernictwo i Blacharstwo Pojzdowe  „AUTO KOMPLEKS” Sławomir Puka     

- Jacek Bąk

 Zakład Mechaniki Pojazdowej AUTO SZLIF-SPRAWKA” Elżbieta Sprawka  

-Tomasz Cieślak 

- Zdzisław Sałaciński  

- Zygmunt Witkowski    

                                 

RZEMIEŚLNICY

Odznaka Rzemiosła Częstochowskiego   

- Rafał Ciszewski 

- Marek Okwiet  

- Andrzej Podlejski 

- Mariusz Rogula  

-Robert Wojtak

                                 

Honorowa Odznaka Rzemiosła           

- Elżbieta Sprawka  

- Waldemar Jędrusik  

- Daniel Mlek  Marek Siemiński  

- Mirosław Ziębaczewsk

                                   

Srebrny Medal im. Jana Kilińskiego  

- Andrzej Góra  

- Sławomir Puka  

- Krzysztof Tomza  

- Janusz Zieliński

                                  

Złoty Medal im. Jana Kilińskiego         

- Aneta Kupczyk – Kierownik Biura Cechu        

- Jerzy Kowalik

                                    

Platynowy Medal im. Jana Kilińskiego   

- Marian Golis  

- Roman Podlejski  

- Stefan Rybicki

                                 


 Rzemieślnik Roku 2014.

Podstarszy Cechu Rzemiosł Metalowych w Częstochowie Pan Sławomir Puka otrzymał tytuł „Rzemieślnik Roku 2014”.  Okolicznościowy dyplom został wręczony rzemieślnikowi w czasie obrad Zjazdu Delegatów Organizacji Rzemieślniczych i Przedsiębiorców zrzeszonych w Częstochowskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w czerwcu 2015 r.

         

 Pan Sławomir Puka kontynuuje rodzinne tradycje rzemieślnicze. Doświadczenie zawodowe jako blacharz samochodowy zdobywał od 1983 . w zakładzie swojego ojca. Samodzielną działalność rozpoczął w 1990 r. Posiada tytuły mistrza w zawodach: blacharz, mechanik, lakiernik samochodowy. Stale unowocześnia swoją firmę Blacharstwo i Lakiernictwo Pojazdowe „AUTO KOMPLEKS”. Świadczone przez zakład  usługi motoryzacyjne są na najwyższym poziomie.
Pan Sławomir Puka dużo uwagi poświęca kształceniu zawodowemu młodocianych pracowników w zakładach rzemieślniczych. Współpracuje ze szkołami przygotowującymi młodzież teoretycznie. Inicjuje tworzenie nowych klas w poszukiwanych zawodach: blacharz i lakiernik samochodowy.
Jest wzorem działacza samorządowego i społecznego. Pełni funkcję Podstarszego Cechu Rzemiosł Metalowych w Częstochowie. Aktywnie działa w strukturach branży motoryzacyjnej Związku Rzemiosła Polskiego, Częstochowskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Cechu Rzemiosł Metalowych w Częstochowie.                                                      


 Szkolenie – „Likwidacja szkód komunikacyjnych”.

W drugiej połowie grudnia 2014 r. ukazały się:

– Ustawa Prawo konsumenckie

– Wytyczne dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych Komisji Nadzoru    Finansowego.

Powyższe akty prawne wprowadzają wiele nowych zmian w zakresie świadczeń usług motoryzacyjnych. W celu zapoznania z nimi swoich członków Cech Rzemiosł Metalowych w Częstochowie zorganizował 16.04.2015 r. szkolenie: „Likwidacja szkód komunikacyjnych”. W szkoleniu uczestniczyło dwudziestu rzemieślników. Wykład na wybrane tematy poprowadził mecenas Olgierd Porębski z Polskiej Izby Motoryzacji w Warszawie.  

 

 


 „Jajko Wielkanocne" w rzemiośle.

Z udziałem swojego Kapelana ks. Stanisława Gębki rzemiosło częstochowskiej obchodziło Święta Wielkanocne. W uroczystości wzięli również udział członkowie Zarządu i Kierownik Cechu Rzemiosł Metalowych w Częstochowie.


Kolekcjonerskie pasje Stefana Rybickiego.

W ośrodku Promocji Kultury „Gaude Mater odbyła się w dniu 16 lutego 2015 r. prezentacja kolekcji zegarków i zegarów ze zbiorów Stefana Rybickiego znanego zegarmistrza w Częstochowie. Inicjatorami spotkania byli dyrektor OPK Tadeusz Piersiak oraz Prezes Częstochowskiego Klubu Kolekcjonerów Eugeniusz Chrzan. Spotkanie p.t. „Kolekcjonerskie Rarytasy” zorganizowane zostało w ramach Klubu Kolekcjonerów. Prezentacja zgromadziła licznych słuchaczy. Należy podkreślić , że wielu z nich reprezentowało młode pokolenie częstochowian. Spotkanie miało na celu wzbudzenie zainteresowania słuchaczy zbiorami starych coraz rzadziej spotykanych wyrobów zegarmistrzowskich oraz tworzenie takich zbiorów.  
Stefan Rybicki w wypowiedzi przedstawił historię swojej Firmy, której założycielem w 1948 roku był Jego ojciec Józef. Firma „Rybiccy” jest wielopokoleniowa. Obecnie pracuje w niej syn Stefana Robert. Jedną z pasji Stefana Rybickiego jest kolekcjonerstwo starych , unikatowych zegarków. Zrodziło się ono przez stałe przebywanie w środowisku zegarmistrzowskim, zamiłowanie do zawodu oraz rożnych mechanizmów i wzorów czasomierzy. Na spotkaniu prezentowane były unikatowe zegarki naręczne, kieszonkowe oraz wiszące firm G. Becker, Le roi a Paris.
Wśród uczestników spotkania było wielu znanych kolekcjonerów i hobbistów oraz ludzi zajmujących się renowacją zegarków (prof. Krzysztof Tubielewicz). Licznie zebrana publiczność żywo interesowała się prezentacją. Zadawane pytania dotyczyły pokazywanych przez kolekcjonera ciekawych wzorów zegarków. Wielu obecnych zainteresowanych było źródłami ich pozyskiwania do swoich kolekcji.                                             


Wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego

16 grudnia 2014 r. zostały opublikowane Wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące likwidacji szkód komunikacyjnych. (Komisja Nadzoru Finansowego to centralny organ administracji rządowej sprawujący nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce). Konieczność zajęcia przez tę Komisję stanowiska w sprawie likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych wynika z nieprawidłowości stwierdzonych w toku nadzoru nad zakładami ubezpieczeń. Komisja stwierdziła m. in.:
- niedostateczny nadzór i kontrole zakładów ubezpieczeń nad podmiotami zewnętrznymi wykonującymi na rzecz tych zakładów czynności z zakresu likwidacji szkód
- niedostateczny nadzór i kontrole organów zakładów ubezpieczeń nad procesem likwidacji szkód.
Powyższe uwagi odnoszą się do zakładów rzemieślniczych wykonujących naprawy powypadkowe środków transportu oraz potencjalnych klientów firm ubezpieczeniowych. Czytając „Wytyczne…” należy podkreślić bardzo rygorystyczne stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego do procedur, jakie mają stosować zakłady ubezpieczeń. Dopuszczalne jest stosowanie w ramach postępowania likwidacyjnego szkody komunikacyjnej np.  nagrywanie rozmów telefonicznych, wykorzystywanie instytucji „tajemniczego klienta” (pkt. 4.4 Wytycznych). Z „Wytycznymi …” winny zapoznać się nie tylko rzemieślnicze zakłady wykonujące usługi naprawcze w zakresie blacharstwa i lakiernictwa samochodowego, ale również cała branża motoryzacyjna.
Informujemy, że zgodnie z ustaleniem Komisji Nadzoru Finansowego stosowanie „Wytycznych…” do szkód zgłoszonych zakładom ubezpieczeń wchodzi w życie po 31 marca 2015 r. Pełny tekst „Wytycznych…” znajduje się na stronie www.knf.gov.pl pod zakładką „wytyczne sektora ubezpieczeniowego”.


Opłatek w rzemiośle.

8 stycznia 2015 r. odbył się „opłatek” dla organizacji rzemieślniczych zrzeszonych w Częstochowskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Cech Rzemiosł Metalowych w Częstochowie reprezentowali: Starszy Cechu Stefan Rybicki, Podstarsi: Marian Golis, Sławomir Puka, Sekretarz Roman Podlejski, Kierownik Biura Aneta Kupczyk. 


                               

                             

                              

                              

                              

                               


Ustawa o prawach konsumenta.

25 grudnia 2014 r. wchodzi w życie  ustawa o prawach konsumenta, która ujednolici prawa kupujących i obowiązki sprzedających z tymi , które istnieją już w całej Unii Europejski. Wszystkie najważniejsze informacje w tym zakresie znajdują się na stronie www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl, która stanowi kompendium wiedzy na temat praw i obowiązków producentów i konsumentów. Poniżej prezentowane są najważniejsze zmiany, które wprowadza ustawa:
• obowiązek przedsiębiorców do udzielania pełnej informacji na temat
            oferowanych towarów i usług
• prawo konsumentów do żądania od samego początku procesu reklamacji
           jednego z czterech roszczeń: naprawy towaru, wymiany rzeczy, obniżenia ceny
           lub odstąpienia od umowy (w przypadku, gdy wada jest istotna)
• domniemania istnienia wady w chwili wydania towaru – wydłużenie terminu
            z 6 miesięcy do 1 roku
• konieczność uzyskania przez przedsiębiorcę wyraźniej zgody konsumenta na
           wszelkie dodatkowe płatności wykraczające poza uzgodnione wynagrodzenie
           wynikające z umowy sprzedaży
• wydłużenie prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza
            lokalem przedsiębiorstwa z 10 do 14 dni.
Ustawa o prawach konsumenta publikowana jest w Dz.U. z 2014, poz. 827.


 Planowane kontrole PIP w 2015 r.

 Główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz przedstawiła na posiedzeniu Rady Ochrony Pracy program działania PIP na 2015 r.W nadchodzącym roku Państwowa Inspekcja Pracy przewiduje przeprowadzić 88 tys. kontroli. Szczególna uwaga ma być zwrócona na:

- zasadność umów cywilnoprawnych

 - prawidłowość zawierania i rozwiązywania terminowych umów o pracę

 - zakłady, w których odnotowano dużą liczbę wypadków przy pracy

  - eliminowanie lub ograniczenie zagrożeń zawodowych

  - przeprowadzanie lub aktualizację oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy gdzie występują czynniki niebezpieczne lub szkodliwe dla zdrowia

   - przestrzeganie przepisów o wypłacie wynagrodzeń

   - zatrudnianie pracowników tymczasowych

   - eliminację bezpośrednich zagrożeń życia lub zdrowia zatrudnionych

W programach prewencyjnych i działaniach promocyjnych inspekcja zwróci  uwagę na problematykę przygotowania pracowników do pracy, w tym na szkolenia wstępne ogólne i stanowiskowe. Skupi się także na młodych osobach rozpoczynających pracę zawodową, które często ulegają wypadkom przy pracy, oraz na sprawowaniu prawidłowego nadzoru nad wykonywaną pracą przez kierownictwo średniego szczebla.


 Nowelizacja ustawy o PIT

 Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wprowadzającą na szerszą skalę elektroniczną wymianę danych pomiędzy fiskusem, płatnikami i podatnikami.

Nowelizacja ustawy o PIT usprawnia wymianę informacji między administracją podatkową a płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych oraz innymi podmiotami obowiązanymi do składania informacji o dochodach (przychodach) osób fizycznych, a także podatnikami i płatnikami podatku dochodowego od osób prawnych.
Nowelizacja wprowadza nowe zasady składania urzędom skarbowym wybranych deklaracji PIT. Zgodnie ze zmianami obowiązującymi od
1 stycznia 2015 r., jeżeli na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych informacje PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1 lub roczne obliczenie podatku PIT-40 są sporządzane za dany rok za więcej niż 5 podatników lub są składane przez biuro rachunkowe, to informacje te oraz roczne obliczenie podatku i deklaracje PIT-4R oraz PIT-8AR będzie można przekazać fiskusowi wyłącznie
drogą elektroniczną.
Przekazywanie fiskusowi drogą elektroniczną informacji PIT przez płatników umożliwi gromadzenie w systemie informatycznym danych niezbędnych do uruchomienia usługi wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych (tzw. PFR). Fiskus w oparciu o dane przesłane przez firmę, w której jest zatrudniony pracownik, sporządzi wstępnie wypełniony PIT. W pierwszym etapie usługa automatycznego wypełniania PIT zostanie udostępniona dla podatników składających zeznanie podatkowe PIT-37. Korzystanie z tej usługi będzie mieć charakter fakultatywny, nie będzie ona obowiązkowa. Usługa ta będzie miała zastosowanie już do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r.


 Szara strefa w branży motoryzacyjnej. 

Środowisko rzemieślnicze branży motoryzacyjnej w kraju boryka się z dużymi trudnościami w zakresie rozliczania napraw powypadkowych. Zakłady rzemieślnicze przy sporządzaniu kosztorysów są ściśle związane z firmami ubezpieczeniowymi. Niedoskonały stan prawny regulujący zasady w tym zakresie stwarza możliwości rozszerzania się szarej strefy w usługach motoryzacyjnych. Liczne sygnały środowiska rzemieślniczego do lokalnych i krajowych organizacji samorządu rzemiosła spowodowały zasadne wystąpienie Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego Jerzego Bartnika do Prezesa Rady Ministrów Ewy Kopacz. Poniżej prezentujemy obszerne fragmenty tego wystąpienia.

 

Problem dotyczy stosowanych przez ubezpieczycieli, tzw. ryczałtowych rozliczeń napraw powypadkowych objętych odszkodowaniami komunikacyjnymi. Przeważająca, bo 60-procentowa grupa klientów firm ubezpieczeniowych, wybiera ryczałtowe rozliczenia  napraw powypadkowych. Oznacza to wycenę świadczonej usługi w oparciu  o kosztorys sporządzany przez firmę ubezpieczeniową i prowadzi do konieczności  wykonania naprawy po najniższych kosztach, - najczęściej na poziomie akceptowalnym tylko przez firmy działające w szarej strefie.Większość klientów firm ubezpieczeniowych nie jest świadoma tego, że otrzymuje nieprawidłową kalkulację oceny szkody, opartą na niekompletnym kosztorysie. Dominująca, nieuczciwa  praktyka w ocenie kosztów naprawy szkody polega na wycenie szkód niezgodnie ze stanem faktycznym. Obowiązujące normy umożliwiają wymuszenie szkody „całkowitej” z OC, już przy przekroczeniu 70% wartości samochodu. Nie można pominąć jeszcze jednego aspektu obserwowanych nieprawidłowości- polegającego na stosowaniu rażąco niskich stawek za roboczogodzinę, nie zapewniających minimalnej rentowności w nowoczesnym, legalnie działającym zakładzie. Do grona „ofiar” tego typu zjawisk czy procederów, oprócz legalnie działających przedsiębiorców, należy zaliczyć także osoby zatrudniane w szarej strefie - bez opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusz pracy.  Innym sposobem na skompensowanie znacznie zaniżonych kalkulacji kosztów napraw jest stosowanie części zamiennych złej jakości oraz powtórne instalowanie części używanych. Trzeba zwrócić uwagę, że to nie ubezpieczyciel, a warsztat naprawczy ponosi odpowiedzialność za wykonaną usługę naprawy. W oparciu o  przepisy  kodeksu cywilnego oraz  ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, tylko warsztat posiada fachową wiedzę o technologii naprawy i faktycznej jakości zastosowanych części zamiennych. Kwestie ponoszenia ryzyka związanego z naprawą pojazdu są szczególnie ważne w kontekście stosowania nie oryginalnych części zamiennych. Nie ma wątpliwości, że tzw. „części alternatywne” wymagają średnio więcej czasu przy montażu, niż elementy oryginalne. Natomiast  kalkulacje sporządzane przez ubezpieczycieli  pracochłonność danej usługi  opierają na częściach oryginalnych - serwisowych. Dodatkowo, postawa towarzystw ubezpieczeniowych prowadzi do sytuacji, że  odszkodowania często są pozyskiwane dopiero na drodze sądowej, co skutkuje opóźnieniem wypłat dla zakładów usługowych, a  w konsekwencji  brakiem  środków na prowadzenie bieżącej działalności, w tym na  wypłatę wynagrodzeń  oraz opłacenie podatków.Wszystkie te praktyki skutkują  zmniejszeniem  wpływów  podatkowych do budżetu państwa i składek do funduszu ubezpieczeń społecznych. W takich warunkach -  konkurowanie legalnie działającej firmy z szarą strefą o klienta  jest z góry skazane na porażkę. (...)

Aby ograniczyć wyżej omówione nieprawidłowości występujące przy rozliczaniu szkód powypadkowych, w opinii środowiska rzemiosł motoryzacyjnych - należy wprowadzić przepisy ustanawiające dobre praktyki w zakresie likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych, które unormowałyby interesy trzech stron: przede wszystkim klienta, następnie zakładu naprawczego a także ubezpieczyciela. Takie działania stabilizujące funkcjonowanie rynku ubezpieczeń zostały niedawno podjęte przez Komisję Nadzoru Finansowego, która jest w trakcie opracowywania wytycznych normujących zasady postępowania likwidacyjnego przez ubezpieczycieli. Propozycje konkretnych zapisów w „wytycznych” Komisja konsultuje z przedstawicielami branży motoryzacyjnej


Nowe rozporządzenie o refundowaniu wynagrodzeń młodocianych pracowników

Minister Pracy i Polityki Społecznej podpisał rozporządzenie  z dnia 25 czerwca 2014 r.  w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom.
 
W par. 9  ustalono tryb załatwienia złożonych wniosków o zawarcie umowy i nie rozpatrzonych przed wejściem w życie  przedmiotowego rozporządzenia tj. przed 1 lipca 2014 r. W rozporządzeniu ustalono 14 dniowy termin na uzupełnienie wniosku (licząc od daty wezwania centrum młodzieży).

Zmienia się też kwalifikacja pomocy w przypadku refundacji na pomoc de minimis, co jest związane z koniecznością wydawania zaświadczeń pracodawcom o wysokości uzyskanej przez nich pomocy i jej monitorowaniem. Limit pomocy de minimis przysługujący na 3 lata (bierze się pod uwagę rok bieżący i dwa lata poprzedzające) wynosi 200 tys. euro. Suma pomocy de minimis, którą pracodawca może uzyskać z różnych źródeł (np. dofinansowanie kosztów wyszkolenia młodocianego) nie może przekroczyć powyższej kwoty.
 
Tekst rozporządzenia zamieszczony jest w Dz. U. z 2014 r. poz.865 


 PIELGRZYMKA

 Dnia  29 czerwca 2014 roku odbyła się XXXIII Ogólnopolska Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę.

Organizatorem Pielgrzymki była Częstochowska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

W pielgrzymce uczestniczyli przedstawiciele naszego Cechu . Podczas uroczystości Podstarszy Cechu Marian Golis został uhonorowany dyplomem dla najlepszego mistrza szkolącego.

Podstarsi Cechu Marian Golis , Sławomir Puka i Sekretarz Zarządu Roman Podlejski w imieniu Rzemieślników zrzeszonych w naszym Cechu  na ręce Koncelebransa Ks.arc. Wacława Depo przekazali dar - ryngraf z emblematami branż .