Planowane kontrole PIP w 2015 r.

 

Główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz przedstawiła na posiedzeniu Rady Ochrony Pracy program działania PIP na 2015 r.W nadchodzącym roku Państwowa Inspekcja Pracy przewiduje przeprowadzić 88 tys. kontroli. Szczególna uwaga ma być zwrócona na:

- zasadność umów cywilnoprawnych

 - prawidłowość zawierania i rozwiązywania terminowych umów o pracę

 - zakłady, w których odnotowano dużą liczbę wypadków przy pracy

  - eliminowanie lub ograniczenie zagrożeń zawodowych

  - przeprowadzanie lub aktualizację oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy gdzie występują czynniki niebezpieczne lub szkodliwe dla zdrowia

   - przestrzeganie przepisów o wypłacie wynagrodzeń

   - zatrudnianie pracowników tymczasowych

   - eliminację bezpośrednich zagrożeń życia lub zdrowia zatrudnionych

W programach prewencyjnych i działaniach promocyjnych inspekcja zwróci  uwagę na problematykę przygotowania pracowników do pracy, w tym na szkolenia wstępne ogólne i stanowiskowe. Skupi się także na młodych osobach rozpoczynających pracę zawodową, które często ulegają wypadkom przy pracy, oraz na sprawowaniu prawidłowego nadzoru nad wykonywaną pracą przez kierownictwo średniego szczebla.

 

Nowelizacja ustawy o PIT

 

Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wprowadzającą na szerszą skalę elektroniczną wymianę danych pomiędzy fiskusem, płatnikami i podatnikami.

Nowelizacja ustawy o PIT usprawnia wymianę informacji między administracją podatkową a płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych oraz innymi podmiotami obowiązanymi do składania informacji o dochodach (przychodach) osób fizycznych, a także podatnikami i płatnikami podatku dochodowego od osób prawnych.
Nowelizacja wprowadza nowe zasady składania urzędom skarbowym wybranych deklaracji PIT. Zgodnie ze zmianami obowiązującymi od
1 stycznia 2015 r., jeżeli na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych informacje PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1 lub roczne obliczenie podatku PIT-40 są sporządzane za dany rok za więcej niż 5 podatników lub są składane przez biuro rachunkowe, to informacje te oraz roczne obliczenie podatku i deklaracje PIT-4R oraz PIT-8AR będzie można przekazać fiskusowi wyłącznie
drogą elektroniczną.
Przekazywanie fiskusowi drogą elektroniczną informacji PIT przez płatników umożliwi gromadzenie w systemie informatycznym danych niezbędnych do uruchomienia usługi wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych (tzw. PFR). Fiskus w oparciu o dane przesłane przez firmę, w której jest zatrudniony pracownik, sporządzi wstępnie wypełniony PIT. W pierwszym etapie usługa automatycznego wypełniania PIT zostanie udostępniona dla podatników składających zeznanie podatkowe PIT-37. Korzystanie z tej usługi będzie mieć charakter fakultatywny, nie będzie ona obowiązkowa. Usługa ta będzie miała zastosowanie już do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r.

 

Szara strefa w branży motoryzacyjne. 

Środowisko rzemieślnicze branży motoryzacyjnej w kraju boryka się z dużymi trudnościami w zakresie rozliczania napraw powypadkowych. Zakłady rzemieślnicze przy sporządzaniu kosztorysów są ściśle związane z firmami ubezpieczeniowymi. Niedoskonały stan prawny regulujący zasady w tym zakresie stwarza możliwości rozszerzania się szarej strefy w usługach motoryzacyjnych. Liczne sygnały środowiska rzemieślniczego do lokalnych i krajowych organizacji samorządu rzemiosła spowodowały zasadne wystąpienie Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego Jerzego Bartnika do Prezesa Rady Ministrów Ewy Kopacz. Poniżej prezentujemy obszerne fragmenty tego wystąpienia.

 

Problem dotyczy stosowanych przez ubezpieczycieli, tzw. ryczałtowych rozliczeń napraw powypadkowych objętych odszkodowaniami komunikacyjnymi. Przeważająca, bo 60-procentowa grupa klientów firm ubezpieczeniowych, wybiera ryczałtowe rozliczenia  napraw powypadkowych. Oznacza to wycenę świadczonej usługi w oparciu  o kosztorys sporządzany przez firmę ubezpieczeniową i prowadzi do konieczności  wykonania naprawy po najniższych kosztach, - najczęściej na poziomie akceptowalnym tylko przez firmy działające w szarej strefie.Większość klientów firm ubezpieczeniowych nie jest świadoma tego, że otrzymuje nieprawidłową kalkulację oceny szkody, opartą na niekompletnym kosztorysie. Dominująca, nieuczciwa  praktyka w ocenie kosztów naprawy szkody polega na wycenie szkód niezgodnie ze stanem faktycznym. Obowiązujące normy umożliwiają wymuszenie szkody „całkowitej” z OC, już przy przekroczeniu 70% wartości samochodu. Nie można pominąć jeszcze jednego aspektu obserwowanych nieprawidłowości- polegającego na stosowaniu rażąco niskich stawek za roboczogodzinę, nie zapewniających minimalnej rentowności w nowoczesnym, legalnie działającym zakładzie. Do grona „ofiar” tego typu zjawisk czy procederów, oprócz legalnie działających przedsiębiorców, należy zaliczyć także osoby zatrudniane w szarej strefie - bez opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusz pracy.  Innym sposobem na skompensowanie znacznie zaniżonych kalkulacji kosztów napraw jest stosowanie części zamiennych złej jakości oraz powtórne instalowanie części używanych. Trzeba zwrócić uwagę, że to nie ubezpieczyciel, a warsztat naprawczy ponosi odpowiedzialność za wykonaną usługę naprawy. W oparciu o  przepisy  kodeksu cywilnego oraz  ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, tylko warsztat posiada fachową wiedzę o technologii naprawy i faktycznej jakości zastosowanych części zamiennych. Kwestie ponoszenia ryzyka związanego z naprawą pojazdu są szczególnie ważne w kontekście stosowania nie oryginalnych części zamiennych. Nie ma wątpliwości, że tzw. „części alternatywne” wymagają średnio więcej czasu przy montażu, niż elementy oryginalne. Natomiast  kalkulacje sporządzane przez ubezpieczycieli  pracochłonność danej usługi  opierają na częściach oryginalnych - serwisowych. Dodatkowo, postawa towarzystw ubezpieczeniowych prowadzi do sytuacji, że  odszkodowania często są pozyskiwane dopiero na drodze sądowej, co skutkuje opóźnieniem wypłat dla zakładów usługowych, a  w konsekwencji  brakiem  środków na prowadzenie bieżącej działalności, w tym na  wypłatę wynagrodzeń  oraz opłacenie podatków.Wszystkie te praktyki skutkują  zmniejszeniem  wpływów  podatkowych do budżetu państwa i składek do funduszu ubezpieczeń społecznych. W takich warunkach -  konkurowanie legalnie działającej firmy z szarą strefą o klienta  jest z góry skazane na porażkę. (...)

Aby ograniczyć wyżej omówione nieprawidłowości występujące przy rozliczaniu szkód powypadkowych, w opinii środowiska rzemiosł motoryzacyjnych - należy wprowadzić przepisy ustanawiające dobre praktyki w zakresie likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych, które unormowałyby interesy trzech stron: przede wszystkim klienta, następnie zakładu naprawczego a także ubezpieczyciela. Takie działania stabilizujące funkcjonowanie rynku ubezpieczeń zostały niedawno podjęte przez Komisję Nadzoru Finansowego, która jest w trakcie opracowywania wytycznych normujących zasady postępowania likwidacyjnego przez ubezpieczycieli. Propozycje konkretnych zapisów w „wytycznych” Komisja konsultuje z przedstawicielami branży motoryzacyjnej

 ====================================================================================

Nowe rozporządzenie o refundowaniu wynagrodzeń młodocianych pracowników

Minister Pracy i Polityki Społecznej podpisał rozporządzenie  z dnia 25 czerwca 2014 r.  w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom.
 
W par. 9  ustalono tryb załatwienia złożonych wniosków o zawarcie umowy i nie rozpatrzonych przed wejściem w życie  przedmiotowego rozporządzenia tj. przed 1 lipca 2014 r. W rozporządzeniu ustalono 14 dniowy termin na uzupełnienie wniosku (licząc od daty wezwania centrum młodzieży).

Zmienia się też kwalifikacja pomocy w przypadku refundacji na pomoc de minimis, co jest związane z koniecznością wydawania zaświadczeń pracodawcom o wysokości uzyskanej przez nich pomocy i jej monitorowaniem. Limit pomocy de minimis przysługujący na 3 lata (bierze się pod uwagę rok bieżący i dwa lata poprzedzające) wynosi 200 tys. euro. Suma pomocy de minimis, którą pracodawca może uzyskać z różnych źródeł (np. dofinansowanie kosztów wyszkolenia młodocianego) nie może przekroczyć powyższej kwoty.
 
Tekst rozporządzenia zamieszczony jest w Dz. U. z 2014 r. poz.865 

 

=====================================================================================

 

PIELGRZYMKA

 Dnia  29 czerwca 2014 roku odbyła się XXXIII Ogólnopolska Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę.

Organizatorem Pielgrzymki była Częstochowska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

W pielgrzymce uczestniczyli przedstawiciele naszego Cechu . Podczas uroczystości Podstarszy Cechu Marian Golis został uhonorowany dyplomem dla najlepszego mistrza szkolącego.

Podstarsi Cechu Marian Golis , Sławomir Puka i Sekretarz Zarządu Roman Podlejski w imieniu Rzemieślników zrzeszonych w naszym Cechu  na ręce Koncelebransa Ks.arc. Wacława Depo przekazali dar - ryngraf z emblematami branż .