Kolekcjonerskie pasje Stefana Rybickiego.

W ośrodku Promocji Kultury „Gaude Mater odbyła się w dniu 16 lutego 2015 r. prezentacja kolekcji zegarków i zegarów ze zbiorów Stefana Rybickiego znanego zegarmistrza w Częstochowie. Inicjatorami spotkania byli dyrektor OPK Tadeusz Piersiak oraz Prezes Częstochowskiego Klubu Kolekcjonerów Eugeniusz Chrzan. Spotkanie p.t. „Kolekcjonerskie Rarytasy” zorganizowane zostało w ramach Klubu Kolekcjonerów. Prezentacja zgromadziła licznych słuchaczy. Należy podkreślić , że wielu z nich reprezentowało młode pokolenie częstochowian. Spotkanie miało na celu wzbudzenie zainteresowania słuchaczy zbiorami starych coraz rzadziej spotykanych wyrobów zegarmistrzowskich oraz tworzenie takich zbiorów.  
Stefan Rybicki w wypowiedzi przedstawił historię swojej Firmy, której założycielem w 1948 roku był Jego ojciec Józef. Firma „Rybiccy” jest wielopokoleniowa. Obecnie pracuje w niej syn Stefana Robert. Jedną z pasji Stefana Rybickiego jest kolekcjonerstwo starych , unikatowych zegarków. Zrodziło się ono przez stałe przebywanie w środowisku zegarmistrzowskim, zamiłowanie do zawodu oraz rożnych mechanizmów i wzorów czasomierzy. Na spotkaniu prezentowane były unikatowe zegarki naręczne, kieszonkowe oraz wiszące firm G. Becker, Le roi a Paris.
Wśród uczestników spotkania było wielu znanych kolekcjonerów i hobbistów oraz ludzi zajmujących się renowacją zegarków (prof. Krzysztof Tubielewicz). Licznie zebrana publiczność żywo interesowała się prezentacją. Zadawane pytania dotyczyły pokazywanych przez kolekcjonera ciekawych wzorów zegarków. Wielu obecnych zainteresowanych było źródłami ich pozyskiwania do swoich kolekcji.                                             


Wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego

16 grudnia 2014 r. zostały opublikowane Wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące likwidacji szkód komunikacyjnych. (Komisja Nadzoru Finansowego to centralny organ administracji rządowej sprawujący nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce). Konieczność zajęcia przez tę Komisję stanowiska w sprawie likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych wynika z nieprawidłowości stwierdzonych w toku nadzoru nad zakładami ubezpieczeń. Komisja stwierdziła m. in.:
- niedostateczny nadzór i kontrole zakładów ubezpieczeń nad podmiotami zewnętrznymi wykonującymi na rzecz tych zakładów czynności z zakresu likwidacji szkód
- niedostateczny nadzór i kontrole organów zakładów ubezpieczeń nad procesem likwidacji szkód.
Powyższe uwagi odnoszą się do zakładów rzemieślniczych wykonujących naprawy powypadkowe środków transportu oraz potencjalnych klientów firm ubezpieczeniowych. Czytając „Wytyczne…” należy podkreślić bardzo rygorystyczne stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego do procedur, jakie mają stosować zakłady ubezpieczeń. Dopuszczalne jest stosowanie w ramach postępowania likwidacyjnego szkody komunikacyjnej np.  nagrywanie rozmów telefonicznych, wykorzystywanie instytucji „tajemniczego klienta” (pkt. 4.4 Wytycznych). Z „Wytycznymi …” winny zapoznać się nie tylko rzemieślnicze zakłady wykonujące usługi naprawcze w zakresie blacharstwa i lakiernictwa samochodowego, ale również cała branża motoryzacyjna.
Informujemy, że zgodnie z ustaleniem Komisji Nadzoru Finansowego stosowanie „Wytycznych…” do szkód zgłoszonych zakładom ubezpieczeń wchodzi w życie po 31 marca 2015 r. Pełny tekst „Wytycznych…” znajduje się na stronie www.knf.gov.pl pod zakładką „wytyczne sektora ubezpieczeniowego”.


Opłatek w rzemiośle.

8 stycznia 2015 r. odbył się „opłatek” dla organizacji rzemieślniczych zrzeszonych w Częstochowskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Cech Rzemiosł Metalowych w Częstochowie reprezentowali: Starszy Cechu Stefan Rybicki, Podstarsi: Marian Golis, Sławomir Puka, Sekretarz Roman Podlejski, Kierownik Biura Aneta Kupczyk. 


                               

                             

                              

                              

                              

                               


Ustawa o prawach konsumenta.

25 grudnia 2014 r. wchodzi w życie  ustawa o prawach konsumenta, która ujednolici prawa kupujących i obowiązki sprzedających z tymi , które istnieją już w całej Unii Europejski. Wszystkie najważniejsze informacje w tym zakresie znajdują się na stronie www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl, która stanowi kompendium wiedzy na temat praw i obowiązków producentów i konsumentów. Poniżej prezentowane są najważniejsze zmiany, które wprowadza ustawa:
• obowiązek przedsiębiorców do udzielania pełnej informacji na temat
            oferowanych towarów i usług
• prawo konsumentów do żądania od samego początku procesu reklamacji
           jednego z czterech roszczeń: naprawy towaru, wymiany rzeczy, obniżenia ceny
           lub odstąpienia od umowy (w przypadku, gdy wada jest istotna)
• domniemania istnienia wady w chwili wydania towaru – wydłużenie terminu
            z 6 miesięcy do 1 roku
• konieczność uzyskania przez przedsiębiorcę wyraźniej zgody konsumenta na
           wszelkie dodatkowe płatności wykraczające poza uzgodnione wynagrodzenie
           wynikające z umowy sprzedaży
• wydłużenie prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza
            lokalem przedsiębiorstwa z 10 do 14 dni.
Ustawa o prawach konsumenta publikowana jest w Dz.U. z 2014, poz. 827.


 Planowane kontrole PIP w 2015 r.

 Główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz przedstawiła na posiedzeniu Rady Ochrony Pracy program działania PIP na 2015 r.W nadchodzącym roku Państwowa Inspekcja Pracy przewiduje przeprowadzić 88 tys. kontroli. Szczególna uwaga ma być zwrócona na:

- zasadność umów cywilnoprawnych

 - prawidłowość zawierania i rozwiązywania terminowych umów o pracę

 - zakłady, w których odnotowano dużą liczbę wypadków przy pracy

  - eliminowanie lub ograniczenie zagrożeń zawodowych

  - przeprowadzanie lub aktualizację oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy gdzie występują czynniki niebezpieczne lub szkodliwe dla zdrowia

   - przestrzeganie przepisów o wypłacie wynagrodzeń

   - zatrudnianie pracowników tymczasowych

   - eliminację bezpośrednich zagrożeń życia lub zdrowia zatrudnionych

W programach prewencyjnych i działaniach promocyjnych inspekcja zwróci  uwagę na problematykę przygotowania pracowników do pracy, w tym na szkolenia wstępne ogólne i stanowiskowe. Skupi się także na młodych osobach rozpoczynających pracę zawodową, które często ulegają wypadkom przy pracy, oraz na sprawowaniu prawidłowego nadzoru nad wykonywaną pracą przez kierownictwo średniego szczebla.


 Nowelizacja ustawy o PIT

 Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wprowadzającą na szerszą skalę elektroniczną wymianę danych pomiędzy fiskusem, płatnikami i podatnikami.

Nowelizacja ustawy o PIT usprawnia wymianę informacji między administracją podatkową a płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych oraz innymi podmiotami obowiązanymi do składania informacji o dochodach (przychodach) osób fizycznych, a także podatnikami i płatnikami podatku dochodowego od osób prawnych.
Nowelizacja wprowadza nowe zasady składania urzędom skarbowym wybranych deklaracji PIT. Zgodnie ze zmianami obowiązującymi od
1 stycznia 2015 r., jeżeli na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych informacje PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1 lub roczne obliczenie podatku PIT-40 są sporządzane za dany rok za więcej niż 5 podatników lub są składane przez biuro rachunkowe, to informacje te oraz roczne obliczenie podatku i deklaracje PIT-4R oraz PIT-8AR będzie można przekazać fiskusowi wyłącznie
drogą elektroniczną.
Przekazywanie fiskusowi drogą elektroniczną informacji PIT przez płatników umożliwi gromadzenie w systemie informatycznym danych niezbędnych do uruchomienia usługi wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych (tzw. PFR). Fiskus w oparciu o dane przesłane przez firmę, w której jest zatrudniony pracownik, sporządzi wstępnie wypełniony PIT. W pierwszym etapie usługa automatycznego wypełniania PIT zostanie udostępniona dla podatników składających zeznanie podatkowe PIT-37. Korzystanie z tej usługi będzie mieć charakter fakultatywny, nie będzie ona obowiązkowa. Usługa ta będzie miała zastosowanie już do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r.


 Szara strefa w branży motoryzacyjnej. 

Środowisko rzemieślnicze branży motoryzacyjnej w kraju boryka się z dużymi trudnościami w zakresie rozliczania napraw powypadkowych. Zakłady rzemieślnicze przy sporządzaniu kosztorysów są ściśle związane z firmami ubezpieczeniowymi. Niedoskonały stan prawny regulujący zasady w tym zakresie stwarza możliwości rozszerzania się szarej strefy w usługach motoryzacyjnych. Liczne sygnały środowiska rzemieślniczego do lokalnych i krajowych organizacji samorządu rzemiosła spowodowały zasadne wystąpienie Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego Jerzego Bartnika do Prezesa Rady Ministrów Ewy Kopacz. Poniżej prezentujemy obszerne fragmenty tego wystąpienia.

 

Problem dotyczy stosowanych przez ubezpieczycieli, tzw. ryczałtowych rozliczeń napraw powypadkowych objętych odszkodowaniami komunikacyjnymi. Przeważająca, bo 60-procentowa grupa klientów firm ubezpieczeniowych, wybiera ryczałtowe rozliczenia  napraw powypadkowych. Oznacza to wycenę świadczonej usługi w oparciu  o kosztorys sporządzany przez firmę ubezpieczeniową i prowadzi do konieczności  wykonania naprawy po najniższych kosztach, - najczęściej na poziomie akceptowalnym tylko przez firmy działające w szarej strefie.Większość klientów firm ubezpieczeniowych nie jest świadoma tego, że otrzymuje nieprawidłową kalkulację oceny szkody, opartą na niekompletnym kosztorysie. Dominująca, nieuczciwa  praktyka w ocenie kosztów naprawy szkody polega na wycenie szkód niezgodnie ze stanem faktycznym. Obowiązujące normy umożliwiają wymuszenie szkody „całkowitej” z OC, już przy przekroczeniu 70% wartości samochodu. Nie można pominąć jeszcze jednego aspektu obserwowanych nieprawidłowości- polegającego na stosowaniu rażąco niskich stawek za roboczogodzinę, nie zapewniających minimalnej rentowności w nowoczesnym, legalnie działającym zakładzie. Do grona „ofiar” tego typu zjawisk czy procederów, oprócz legalnie działających przedsiębiorców, należy zaliczyć także osoby zatrudniane w szarej strefie - bez opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusz pracy.  Innym sposobem na skompensowanie znacznie zaniżonych kalkulacji kosztów napraw jest stosowanie części zamiennych złej jakości oraz powtórne instalowanie części używanych. Trzeba zwrócić uwagę, że to nie ubezpieczyciel, a warsztat naprawczy ponosi odpowiedzialność za wykonaną usługę naprawy. W oparciu o  przepisy  kodeksu cywilnego oraz  ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, tylko warsztat posiada fachową wiedzę o technologii naprawy i faktycznej jakości zastosowanych części zamiennych. Kwestie ponoszenia ryzyka związanego z naprawą pojazdu są szczególnie ważne w kontekście stosowania nie oryginalnych części zamiennych. Nie ma wątpliwości, że tzw. „części alternatywne” wymagają średnio więcej czasu przy montażu, niż elementy oryginalne. Natomiast  kalkulacje sporządzane przez ubezpieczycieli  pracochłonność danej usługi  opierają na częściach oryginalnych - serwisowych. Dodatkowo, postawa towarzystw ubezpieczeniowych prowadzi do sytuacji, że  odszkodowania często są pozyskiwane dopiero na drodze sądowej, co skutkuje opóźnieniem wypłat dla zakładów usługowych, a  w konsekwencji  brakiem  środków na prowadzenie bieżącej działalności, w tym na  wypłatę wynagrodzeń  oraz opłacenie podatków.Wszystkie te praktyki skutkują  zmniejszeniem  wpływów  podatkowych do budżetu państwa i składek do funduszu ubezpieczeń społecznych. W takich warunkach -  konkurowanie legalnie działającej firmy z szarą strefą o klienta  jest z góry skazane na porażkę. (...)

Aby ograniczyć wyżej omówione nieprawidłowości występujące przy rozliczaniu szkód powypadkowych, w opinii środowiska rzemiosł motoryzacyjnych - należy wprowadzić przepisy ustanawiające dobre praktyki w zakresie likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych, które unormowałyby interesy trzech stron: przede wszystkim klienta, następnie zakładu naprawczego a także ubezpieczyciela. Takie działania stabilizujące funkcjonowanie rynku ubezpieczeń zostały niedawno podjęte przez Komisję Nadzoru Finansowego, która jest w trakcie opracowywania wytycznych normujących zasady postępowania likwidacyjnego przez ubezpieczycieli. Propozycje konkretnych zapisów w „wytycznych” Komisja konsultuje z przedstawicielami branży motoryzacyjnej


Nowe rozporządzenie o refundowaniu wynagrodzeń młodocianych pracowników

Minister Pracy i Polityki Społecznej podpisał rozporządzenie  z dnia 25 czerwca 2014 r.  w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom.
 
W par. 9  ustalono tryb załatwienia złożonych wniosków o zawarcie umowy i nie rozpatrzonych przed wejściem w życie  przedmiotowego rozporządzenia tj. przed 1 lipca 2014 r. W rozporządzeniu ustalono 14 dniowy termin na uzupełnienie wniosku (licząc od daty wezwania centrum młodzieży).

Zmienia się też kwalifikacja pomocy w przypadku refundacji na pomoc de minimis, co jest związane z koniecznością wydawania zaświadczeń pracodawcom o wysokości uzyskanej przez nich pomocy i jej monitorowaniem. Limit pomocy de minimis przysługujący na 3 lata (bierze się pod uwagę rok bieżący i dwa lata poprzedzające) wynosi 200 tys. euro. Suma pomocy de minimis, którą pracodawca może uzyskać z różnych źródeł (np. dofinansowanie kosztów wyszkolenia młodocianego) nie może przekroczyć powyższej kwoty.
 
Tekst rozporządzenia zamieszczony jest w Dz. U. z 2014 r. poz.865 


 PIELGRZYMKA

 Dnia  29 czerwca 2014 roku odbyła się XXXIII Ogólnopolska Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę.

Organizatorem Pielgrzymki była Częstochowska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

W pielgrzymce uczestniczyli przedstawiciele naszego Cechu . Podczas uroczystości Podstarszy Cechu Marian Golis został uhonorowany dyplomem dla najlepszego mistrza szkolącego.

Podstarsi Cechu Marian Golis , Sławomir Puka i Sekretarz Zarządu Roman Podlejski w imieniu Rzemieślników zrzeszonych w naszym Cechu  na ręce Koncelebransa Ks.arc. Wacława Depo przekazali dar - ryngraf z emblematami branż .